Οργάνωση/αναδιοργάνωση εταιρικών δομών

web-site-photo-Database-Management2Ακόμη και στις καλύτερα στελεχωμένες επιχειρήσεις μπορεί να παρατηρήσουμε προβλήματα ευθυγράμμισης με το όραμα της εταιρίας ή δυσλειτουργίας που προκαλείται από την σύγχυση/επικάλυψη/ασάφεια ρόλων ή δομικές αρρυθμίες.

Τα συχνότερα αιτία για την πρόσκληση δυσλειτουργιών και αρρυθμιών στην καθημερινότητα των εργαζομένων μιας επιχείρησης είναι η επικάλυψη αρμοδιοτήτων, η γραφειοκρατεία, η απουσία καθαρών διαδικασιών και η ελλιπής επικοινωνία & ενημέρωση. Τα προγράμματα αναδιοργάνωσης εσωτερικών διαδικασιών που εφαρμόζει η Create & Act, αποσκοπούν στην επισήμανση δυσλειτουργιών και στην απαλοιφή τους με την καταγραφή νέων ενδοτμηματικών και διατμηματικών διαδικασιών λειτουργίας & επικοινωνίας. Οι διαδικασίες αυτές διασφαλίζουν την ευελιξία στον τρόπο λειτουργίας των τμημάτων και την αύξηση της παραγωγικότητας.

Η Create & Act διαθέτει πλούσια εμπειρία στην αναδιοργάνωση υπαρχόντων εταιρικών οργανωτικών δομών τόσο σε εμπορικές όσο και σε βιομηχανικές μονάδες. Τα στάδια που ακολουθούμε είναι τα εξής:
● Λήψη στοιχείων για την υπάρχουσα οργανωτική δομή και το ανθρώπινο δυναμικό
● Προσωπικές συναντήσεις με όλο το προσωπικό όπου χρησιμοποιούνται δομημένα ερωτηματολόγια
● Σύνταξη report διάγνωσης όπου παρουσιάζονται πιθανές δυσλειτουργίες στην καθημερινότητα, οργανωτικές δυσλειτουργίες, αδυναμίες στην επικοινωνία, ελλείψεις σε δεξιότητες και αποπροσανατολισμό από στόχους
● Αξιοποίηση Μοντέλου 7S του Kenichi Ohmae
● Κατάστρωση νέου οργανογράμματος
● Διαμόρφωση νέων περιγραφών θέσεων εργασίας όπου παρουσιάζεται η ακτινογραφία του κάθε ρόλου
● Παρουσίαση ποσοτικών & ποιοτικών στόχων ανά θέση εργασίας
● Παρουσίαση Συστήματος Εκτίμησης Απόδοσης ανά θέση εργασίας
● Σύνδεση του Συστήματος Εκτίμησης Απόδοσης με το Σύστημα Μεταβλητών Αμοιβών βάσει επίτευξης κριτηρίων
● Καταγραφή ενδοτμηματικών, διατμηματικών & εσωτερικών καναλιών επικοινωνίας