Συστήματα Εκτίμησης Απόδοσης

Practices1

Ένας από τους σημαντικότερους συνεκτικούς δεσμούς στην οργανωτική δομή μιας επιχείρησης είναι ο προσανατολισμός σε ομαδικούς, εταιρικούς και τμηματικούς στόχους, ενώ ένας άλλος είναι η αξιοκρατία.

Τα Συστήματα Εκτίμησης Απόδοσης συντείνουν και στους δυο παραπάνω στόχους. Ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός εταιρειών απευθύνεται στην Create & Act για την εφαρμογή Συστημάτων Εκτίμησης Απόδοσης στα πλαίσια των εταιρικών πρακτικών τους. Επίσης, χρησιμοποιούνται τα συστήματα Balanced Scorecard των Νorton & Kaplan και το Σύστημα Αξιολόγησης 360ο.